ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC)