หลักสูตรปริญญาตรี


ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี)

รูปแบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ

ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้

 • เราเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2556 เป็นต้นมา
 • เรามุ่งบ่มเพาะ “ผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง” ที่มีวิจารณญาณเท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบการแก้ปัญหาเชิงรุกในด้านการพัฒนา ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการทำงานภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดี
 • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมีโอกาสในการทำงานอยู่ทั่วโลก เราจึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเล็งเห็นโอกาสเหล่านั้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นได้

โครงสร้างหลักสูตร

 • วิชาพื้นฐานและวิชาชีพบังคับด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ระหว่างชั้นปีที่ 1-3
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ในชั้นปีที่ 3
 • ในชั้นปีที่ 4 ผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกที่มุ่งสร้างความชำนาญได้ ดังนี้
  • ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (ทักษะในกระบวนการทำงานพัฒนาและการบริหารโครงการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและการสื่อสารการพัฒนา)
  • ด้านชายแดนศึกษา (มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ชายแดนในมิติต่าง ๆ ในเชิงลึกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชายแดนและประเด็นการพัฒนาข้ามแดนในอนาคต)

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
 • ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษาประเภทต่าง ๆ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 • ทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง)
 • ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ wi-fi
 • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
 • ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาในองค์การระหว่างประเทศ
 • บุคลากรด้านการพัฒนาในองค์กรของรัฐทุกระดับ
 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย
 • พนักงานในสายงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility-CSR) ในองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่
 • องค์กรผู้ประกอบการสังคม (Social enterprise)
 • สื่อสารมวลชน