เจ้าหน้าที่


ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหาร

 • E - mail: phuping.lue@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6677
 • การศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณัฐธิดา เสนากูล
เจ้าหน้าที่บริหาร

 • E - mail: nattida.san@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6677
 • การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พธูธร ต๊ะอิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • E - mail: phathuthon.tai@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6677
 • การศึกษา
  • ปวส.การบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ธนา มานาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร

 • E - mail: tana.man@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6677
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (บ้านและชุมชน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่