นักวิจัย


ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นักวิจัย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC)

 • E - mail: thikumphorn.sin@mfu.ac.th
 • การศึกษา:
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ออมสิน  บุญเลิศ
นักวิจัย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC)

 • E - mail: omsin.boo@mfu.ac.th
 • การศึกษา:
  • ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


Ms. Reni Juwitasari
Asian Research Center for International Development (ARCID)

Email: reni.juw@mfu.ac.th

Education:

 • M.Ed., Mahasarakham University in Educational Administration
 • B.Ed., Yogyakarta State University in German Language Education

Areas of Expertise:

 • Disaster Resilience, Environmental Sustainability, Global Agenda in Risk and Resilience,
  Education for Sustainable Development and Sustainability,
  Well-Being and Development Science

Mr. Thurein Naing
Asian Research Center for International Development (ARCID)

Email: thurein@mfu.ac.th

Education:

 • M.A. in Comparative History: From 1500 to Present Time, Central European University, Austria 
 • Advanced Certificate in Political Thought, Central European University, Austria
 • B.A. in Social Science (First Class Honors), Chiang Mai University, Thailand 

Areas of Expertise:

 • Southeast Asian history, Burma/Myanmar studies, Migration and Trans-border Mobility in
  Greater-Mekong Subregion 

Ms. Myint Myat Thu
Asian Research Center for International Development (ARCID)

Email: myint@mfu.ac.th

Education:

 • M.Sc. in Social Policy and Social Research (University College London, U.K)
 • B.A in Social Sciences (Chiang Mai University, Thailand)

Areas of Expertise:

 • Ethnic and Minority Studies, Social Policy Research, Peace and Conflict Resolution