บุคลากร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))

อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ชินอุดมทรัพย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ 

 • E - mail: pradit.chi@mfu.ac.th 
 • การศึกษา:
  • Ph.D. Political Science University of Canterbury, New Zealand
  • M.A. (Asian Studies), Monash University, Australia
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นักวิจัย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC)

 • E - mail: thikumphorn.sin@mfu.ac.th
 • การศึกษา:
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ออมสิน  บุญเลิศ
นักวิจัย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC)

 • E - mail: omsin.boo@mfu.ac.th
 • การศึกษา:
  • ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Ab-SIRC)

 • อีเมล: preeyawan.jai@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6667
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่