บุคลากร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))

สืบสกุล กิจนุกร
นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์ฯ

 • E - mail: suebsakun.kid@remove-thismfu.ac.th
 • การศึกษา
  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


ทิฆัมพร สิงโตมาศ
นักวิจัย

 • E - mail: thikumphorn.sin@mfu.ac.th
 • การศึกษา
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ออมสิน  บุญเลิศ
นักวิจัย

 • E - mail: omsin.boo@mfu.ac.th
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
เจ้าหน้าที่บริหาร

 • E - mail: preeyawan.jai@mfu.ac.th
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่