คณะผู้บริหารสำนักวิชา


รศ. ดร.นันทนา คชเสนี
รองอธิการบดี รักษาการแทน
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
รองคณบดี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
E-mail: chalongrat.cha@mfu.ac.th

การศึกษา:    

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปร.ด. สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Yuki Miyake
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
E-mail: yuki.miy@mfu.ac.th

การศึกษา:

  • Ph.D. in Social Science in Chiang Mai University, Thailand.
  • B.A. in Language (English) and Area Studies (USA and Britain), Osaka University of Foreign Studies, Japan