คณะผู้บริหารสำนักวิชา


ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น
รักษาการแทน คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 • E - mail: wanwalee@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6687
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Political Science and Public Policy), The Waikato University, New Zealand
  • M.A. (Political Science and Justice Studies), The Governor State University, USA
  • B.A. in Political Science, Chiang Mai University , Thailand


 

ดร.ธนิกุล จันทรา
ผู้ช่วยคณบดี

 • E - mail: thanikun.cha@mfu.ac.th
 • การศึกษา
  • Ph.D. Political Science University of Canterbury, New Zealand
  • M.A. (Asian Studies), Monash University, Australia
  • M.M. (Entrepreneurship Management) Mahidol University, Thailand
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย