คณะผู้บริหารสำนักวิชา


ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
รองคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม