คณะผู้บริหารสำนักวิชา


ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม