ติดต่อ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคารสำนักวิชา 1 (E1) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 416
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053 – 916667
โทรสาร 053 - 916685
อีเมล ab-sirc@mfu.ac.th
Facebook www.facebook.com/absirc/