คณบดีสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์
ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ 

รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม