คณบดีสำนักวิชา

ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม