ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบาลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6677
อีเมล social-innovation@mfu.ac.th