เอกสารดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))

  • งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ ประจำปี 2558-2560
  • เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 1
  • บทเรียน “จากทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงถึงปัญหาภัยพิบัติ: ชาวเชียงรายเรียนรู้อะไร ?”