อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ
E-mail: pathompong.man@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น
E-mail: wanwalee@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. (Political Science and Public Policy), The Waikato University, New Zealand
 • M.A. (Political Science and Justice Studies), The Governor State University, USA
 • B.A. in Political Science, Chiang Mai University, Thailan

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
E-mail: chalongrat.cha@mfu.ac.th

การศึกษา:

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปร.ด. สังคมศาสตร์) มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

 

Dr. Yuki Miyake
E-mail: yuki.miy@mfu.ac.th

การศึกษา:

 • Ph.D. in Social Science in Chiangmai University, Thailand
 • B.A. in Language (English) and Area Studies (USA and Britain), Osaka of Foreign Studies, Japan

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

 

อาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา
E-mail: thanikun.cha@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. Political Science University of Canterbury, New Zealand
 • M.A. (Asian Studies), Monash University, Australia
 • M.M. (Entrepreneurship Management) Mahidol University, Thailand
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
E-mail: nichan.sin@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, Brunei
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

Dr. Khen Suan Khai
E-mail: khen.sua@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. in International Development Cooperation, Hiroshima University, Japan
 • M.A. (International Development Studies), Chulalongkorn University, Thailand
 • M.A. (Public Administration), Mae Fah Luang University, Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติม >>​​​​​​​

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ หัตถผสุ
E-mail: jaruwan.hat@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Doctor of Philosophy (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University
 • Master of Philosophy (Cultural Resource Management Program, Thesis Distinction), Kanazawa University
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ชินอุดมทรัพย์
E-mail: pradit.chi@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. Political Science University of Canterbury, New Zealand
 • M.A. (Asian Studies), Monash University, Australia
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ ดร.สว่าง มีแสง
E-mail: sawang.mee@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • Ph.D. Regional and Cultural Studies Course, Hiroshima University, Japan
 • M.A. Regional and Cultural Studies Course, Hiroshima University, Japan
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์กฤษณ์ ขนาบศักดิ์
E-mail: krit.kha@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • M.A. in Public Policy and Public management, the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ Fabio Calzolari
E-mail: fabio.cal@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • M.A. (Ethnology and Cultural Anthropology), University of Bologna, Italy
 • B.A. (Ethnology and Cultural Anthropology), University of Bologna, Italy

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์ Maya Dania
E-mail: maya.dan@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • M.A. (Southeast Asian Studies) Chulalongkorn University, Thailand
 • B.A.(Philosophy) Gadjah Mada University, Indonesia

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์สืบสกุล  กิจนุกร 
E-mail: suebsakun.kid@mfu.ac.th

การศึกษา:    

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>