อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
อาจารย์

 • E - mail: yuthpong.cha@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6672
 • การศึกษา
  • Ph.D. in Social Science (International Program), Chiang Mai University, Thailand
  • M.A.(Asian Studies) University of San Francisco, California, USA
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Dr. Yuki Miyake
อาจารย์

 • E - mail: yuki.miy@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6672
 • การศึกษา
  • Ph.D. in Social Science in Chiang Mai University, Thailand.
  • B.A. in Language (English) and Area Studies (USA and Britain), Osaka University of Foreign Studies, Japan


อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี
อาจารย์

 • E - mail: chalongrat.cha@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6686
 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปร.ด. สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Dr.Khen Suan Khai
อาจารย์

 • E - mail: khen.sua@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6686
 • การศึกษา
  • M.A. (International Development Studies), Chulalongkorn University, Thailand
  • M.A. (Public Administration), Mae Fah Luang University, Thailand


อาจารย์ สว่าง มีแสง
อาจารย์

 • E - mail: sawang.mee@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6686
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ
อาจารย์

 • E - mail: pathompong.man@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6673
 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อาจารย์ กฤษณ์ ขนาบศักดิ์
อาจารย์ 

 • E - mail: krit.kha@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6673
 • การศึกษา
  • M.A. in Public Policy and Public management, the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.
  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ธัญญธร สายปัญญา
อาจารย์

 • E - mail: thanyatorn.sai@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6673
 • การศึกษา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา
อาจารย์

 • E - mail: thanikun.cha@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6675
 • การศึกษา
  • Ph.D. Political Science University of Canterbury, New Zealand
  • M.A. (Asian Studies), Monash University, Australia
  • M.M. (Entrepreneurship Management) Mahidol University, Thailand
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
อาจารย์

 • E - mail: nichan.sin@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6673
 • การศึกษา
  • Ph.D Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, Brunei
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ


อาจารย์ Fabio Calzolari
อาจารย์

 • E - mail: fabio.cal@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6673
 • การศึกษา
  • M.A. (Ethnology and Cultural Anthropology), University of Bologna, Italy
  • B.A. (Ethnology and Cultural Anthropology), University of Bologna, Italy


อาจารย์ Maya Dania
อาจารย์

 • E - mail: maya.dan@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6686
 • การศึกษา
  • M.A. (Southeast Asian Studies) Chulalongkorn University, Thailand
  • B.A.(Philosophy) Gadjah Mada University, Indonesia 


อาจารย์ ดร.จารุวรรณ หัตถผสุ
อาจารย์

 • E - mail: jaruwan.hat@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6672
 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Master of Philosophy (Cultural Resource Management Program,Thesis Distinction), Kanazawa University
  • Doctor of Philosophy (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University