วิสัยทัศน์


สำนักวิชานวัตกรรมสังคม เป็นหน่วยงานที่สร้างความรู้ด้านนวัตกรรมสังคมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านการวิจัยข้ามพรมแดนและการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างแนวคิดและเครื่องมือในการศึกษาและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน