สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparence Assessment: MFU ITA)

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาฯ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparence Assessment: MFU ITA)

 

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง