กำหนดการเสวนาวิชาการการพัฒนาและสร้างความร่วมมือข้ามแดนจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง 'คนกับหมอกควัน: บทเรียนและแนวทางแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน'

หมวดหมู่ข่าว: ab-sirc-ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเสวนาวิชาการการพัฒนาและสร้างความร่วมมือข้ามแดนจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2562
เรื่อง “คนกับหมอกควัน: บทเรียนและแนวทางแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน”
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • 9.00 - 9.20 น.
  • ลงทะเบียน
    
 • 9.20 – 9.40 น.
  • ปัญหาหมอกควันและลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชายแดนเชียงราย
   โดย สืบสกุล กิจนุกร
   ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    
 • 9.40 – 10.00 น.
  • ทุนข้ามชาติกับหมอกควันพิษข้ามพรมแดน
   โดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
   ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
 • 10.00 - 10.20 น.
  • แนวทางแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน กรณีอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
   โดย บุญตา สืบประดิษฐ์ ตัวแทนเพจ forestbook
    
 • 10.20 – 10.40 น.
  • บทเรียนจากการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
   โดย ปิยวรรณ แก้วศรี ตัวแทนกลุ่ม Chiang Rai Fights Smog
    
 • 10.40 - 11.20 น.
  • คนกับไฟ: บทบาทของชุมชนกับการจัดการปัญหาหมอกควัน
   โดย ผู้แทนชุมชนบ้านป่าคาสุขใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
         ผู้แทนชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    
 • 11.20 - 12.00 น.
  • ซักถาม-แลกเปลี่ยน
    
 • 12.00 – 13.00 น.
  • รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
    
 • 13.00 – 15.00 น.
  • เสวนาโต๊ะกลม สรุปแนวทางรับมือและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนของจังหวัดเชียงรายในปี 2563

 |   |  2327 ครั้ง