เสวนาวิชาการ เรื่อง Civilizing Chiang Rai : บทบาทของหมอบริกส์และมรดกตกทอดในการพัฒนาเมืองเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวเสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ เรื่อง Civilizing Chiang Rai : บทบาทของหมอบริกส์และมรดกตกทอดในการพัฒนาเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาวิชาการประจำปี 2563 ชุด "คน" ในพื้นที่ชายแดน พูดคุยถึงบทบาทของหมอบริกส์และคริสตจักรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในประเด็นต่างๆ อาทิ

บทบาทของหมอบริกส์กับการพัฒนาเมืองเชียงรายสู่ความเป็นสมัยใหม่
โดย อ.ชยันต์ หิรัญพันธุ์
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

มรดกของหมอบริกส์กับการพัฒนาเชียงราย
โดย นพ.ปลื้ม ศุภปัญญา

ปฏิบัติการของคริสตจักรกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชียงราย
โดย บาทหลวงวินัย บุญลือ
ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (วิทยาลัยในอนาคต) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ศาสนากับประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 อาคารสำนักวิชา 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sindh Ratchasi | อ่านข่าวทั้งหมด 136 ครั้ง