เสวนาวิชาการประจำปี ชุด "คนในพื้นที่ชายแดน" ครั้งที่ 2/2563 ตอน "Writing Border, Reading Nation : บุญช่วย ศรีสวสัดิ์ กับการเขียนความเป็นชายแดนผ่านงานชาติพันธ์ุนิพนธ์

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวเสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการประจำปี ชุด "คนในพื้นที่ชายแดน" ครั้งที่ 2/2563 ตอน "Writing Border, Reading Nation : บุญช่วย ศรีสวสัดิ์ กับการเขียนความเป็นชายแดนผ่านงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ ร่วมเสวนาโดย

1) อ่านชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
โดย อาจารย์นิคม บุญเสริม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) ยูโทเปียแห่งฉัน: ประเทศไทยในความใฝ่ฝันของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
โดย ทศพล ศรีนุช
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) อ่านทวนน้ำงานบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
โดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 อาคารสำนักวิชา 1 (E1) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sindh Ratchasi | อ่านข่าวทั้งหมด 120 ครั้ง