เสวนาวิชาการ : บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศเพื่อนบ้าน

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวบริการวิชาการ

งานเสวนาวิชาการ

“บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: กัมพูชา”

จัดขึ้นในวันที่  22 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดโดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

(กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

หัวข้อในงานเสวนา

"เข้าใจชีวิต วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของคนกัมพูชา" 
โดย รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เริ่มเวลา 13.00 น.

"ความท้าทายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย: บทเรียนจากกัมพูชา" 
โดย ดร.เชิญ ไกรนรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มเวลา 14.00 น.

"ปัญหาการแย่งยึดที่ดินกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา" 
โดย อาจารย์ภูริณัฐ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เริ่มเวลา 15.00 น.

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 |   |  2177 ครั้ง