การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน”

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5

ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน”

--------------------------------------------------------------------

วันที่ 8-9 กันยายน 2565

รูปแบบการจัดงาน: Online & Onsite

--------------------------------------------------------------------

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณพรมแดนจึงได้จัดการประชุมชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 5 ขึ้นมา ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการชายแดนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษานำเสนอผลงานวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนะ ความรู้ ระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนและสนใจประเด็นการพัฒนาระหว่างประเทศ
  3. เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่ชายแดน

 |   |  112 ครั้ง