คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักวิชานวัตกรรมสังคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะองค์กรนอกสถานที่

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักวิชานวัตกรรมสังคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะองค์กรนอกสถานที่

ณ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 6-8 มกราคม 2566

------------------------------------------------------------------------------------------

ในวันที่ 6 มกราคม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักวิชานวัตกรรมสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  คชเสนี  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพุดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านงานวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และในวันที่ 7 มกราคม ทางสำนักวิชานวัตกรรมสังคมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ตนเองและพัฒนาสมรรถนะองค์กร และการกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

On January 6-8, 2023, the faculty members and support staff from the School of Social Innovation participated in the off-site organizational competency development project in Chiang Mai.

On January 6, we traveled to study and develop networks with the Faculty of Political Science and Public Administration, and the Faculty of Social Sciences at Chiang Mai University to talk and exchange knowledge in both research and educational quality assurance.

On January 7, the School of Social Innovation organized a workshop for self-learning and organizational competency development and setting the direction of the organization in the future with the Acting Dean (Vice President) Assoc. Prof. Dr. Nantana Gajaseni at Kantary Hills Hotel, Chiang Mai.

English version by Ajarn Maya Dania.

 |   |  1294 ครั้ง