Soc Inn MFU Roadshow

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นำโดย อาจารย์ ดร.จารุวรรณ หัตถผสุ หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

และ อาจารย์กฤษณ์ ขนาบศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 

 |   |  232 ครั้ง