อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น รักษาการแทนคณบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.วรรณวลี  อินทร์ปิ่น รักษาการแทนคณบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดี  ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และองค์ความรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  318 ครั้ง