Mission


พันธกิจ

  1. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ (Knowledge) ที่บูรณาการและมีเครื่องมือ (Instruments) ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเน้นการมีชีวิตที่ดีของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและโลก
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสังคมทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยใช้หลักการทางสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะสหวิทยาการและบูรณาการเพื่อทำให้สังคมเป็นสังคมที่สร้างสรรค์
  3. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการในแนวทางนวัตกรรมสังคมข้ามพรมแดน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม เชิงบูรณาการ
  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
      การพัฒนาระหว่างประเทศ ชายแดนศึกษา และ การศึกษา ข้ามชายแดน

งานวิจัยที่สนใจ
      นวัตกรรมสังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ ชายแดนศึกษา การศึกษาข้ามชายแดน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ สังคมวิทยา