เชิญร่วม Facebook Live เรื่อง COVIC-19 และการใช้ชีวิตในช่วงกำหนดฉุกเฉิน

Categories: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

COVIC-19 และการใช้ชีวิตในช่วงกำหนดฉุกเฉิน

Speakers : อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี, อาจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ, อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร

Topic :

1.ภาพรวมสถานการณ์และอันตราย

2.ประกาศของมหาวิทยาลัย (การดูแลตนเอง การปฏิบัติตน และการเรียนการสอน)

3.การใช้ชีวติในช่วงพระราชกำหนดฉุกเฉิน

| Created by Sindh Ratchasi | อ่านข่าวทั้งหมด 137 ครั้ง